• 0

05/Ekim/2017, 10:28 - Anasayfa // RESMİ İLANLAR Haberi yazdır

İLAN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- EĞİRDİR

İLAN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- EĞİRDİR

İTHAL FINDIK KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi                          : 7

Yasal Kapsam                    : 13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 117.120,00

Ortak Alım                          : Hayır

İTHAL FINDIK KÖMÜR ALIMI

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- EĞİRDİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İTHAL FINDIK KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2017/490179

1-İdarenin

                a) Adresi                                             : Yazla Mahallesi Okul Sokak no:17-32500 EĞİRDİR/ISPARTA

                b) Telefon ve faks numarası       : 2463114707 - 2463114719

                c) Elektronik Posta Adresi           : egirdirhuzurevi@hotmail.com

                ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

                a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1 Kömür (İthal Fındık boy en az 7000 Kcal.)100 Ton

                                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                               şartnameden ulaşılabilir.

                b) Teslim yerleri                              : 1-87 ton (Fındık boy kömür) Huzurevi hizmet binasının bahçesine istiflenecek. 2-Eğirdir merkezindeki (imaret mah.barış apt.) Yaşlı Yaşam Evine 6 Ton fındık boy kömür kazan dairesine istiflenecek. 3-Şarkikaraağaç ilçe merkezindeki (ulvikale mah. 1211 bilgiçler sok.) Yaşlı Yaşam Evine 7 Ton fındık boy kömür kazan dairesine istiflenecek.

                c) Teslim tarihi                  : Tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               : YAZLA MAH. OKUL SOK. NO: 17 HUZUREVİ MÜD. ZEMİN KAT

                                                                               SATINALMA BİRİMİ

                b) Tarihi ve saati                              : 23.10.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Sanayi sicil belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE veya uluslararası geçerliliği olan standardizasyon belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı EĞİRDİR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EĞİRDİR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

V.İ. No: 1084 (4 Ekim 2017)
tarafından yazılan bu haber, 269 defa okunmuştur.
YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Eğirdir Haber Akın Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer RESMİ İLANLAR Haberleri

Tümü
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (bir) Adet taksi yazıhanesi ve otoparkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık

E-BÜLTEN ABONELİK

Copyright © 2010 Sinan Ofset Kuruluşudur.

Adres : Atatürk Caddesi No: 24 Eğirdir / Isparta [0 542 621 51 71]
Tel :0 246 311 46 75
Faks : 0 246 311 58 58
Bu site 0.063 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]