• 0

15/Eylül/2017, 10:40 - Anasayfa // RESMİ İLANLAR Haberi yazdır

KALORİFER KÖMÜRÜ ALINMASI

KALORİFER KÖMÜRÜ ALINMASI

Kalorifer Kömürü Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

KALORİFER KÖMÜRÜ ALINMASI

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kalorifer Kömürü Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/451915

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kızıl Çubuk Mah. EĞİRDİR/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2463132006 - 2463132426

c) Elektronik Posta Adresi

:

ispartaobm38@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

160 ton fındık tipi kalorifer kömürü ile 70 ton portakal tipi kalorifer kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü merkez yerleşkesine (Eğirdir İlçesi) 82 ton, Aksu-Avşar Orman İşletme Şefliğine (Aksu İlçesi) 38 ton, Aşağı Gökdere Orman İşletme Şefliğine (Aşağı Gökdere Köyü) 5 ton, Yukarı Gökdere Orman İşletme Şefliğine (Yukarı Gökdere Köyü) 3 ton, Yalvaç Orman İşletme Şefliğine (Yalvaç İlçesi) 4 ton, Yalvaç Orman İşletme Şefliği Gelendost Toplu Koruma Ekip binasına (Gelendost İlçesi) 5 ton ve Şarkikaraağaç Orman İşletme Şefliğine (Şarkikaraağaç İlçesi) 8 ton; Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğüne (Eğirdir İlçesi) 15 ton olmak üzere Toplam 160 ton 10-18 mm. Fındık Tipi Torbalanmış Kalorifer Kömürü ile Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü Merkez yerleşkesine (Sütçüler İlçesi) için 70 ton 70-180 mm torbalanmış portakal tipi kalorifer kömürü teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici 160 ton fındık tipi torbanmış ve 70 ton portakal tipi torbalanmış kalorifer kömürünü işin başlamasını takiben 20 gün içerisinde teknik şartname, idari şartname ve sözleşmede belirtilen yerlere teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası, Kızılçubuk Mah. Eğirdir, ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

03.10.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-İstekliler Valilik Onaylı ve İhale tarihinde geçerli ''Kömür Satış İzin Belgesi''ni İbraz edeceklerdir.

2-İstekliler teklif edecekleri kömüre ait teknik özellikleri gösterir analiz belgelerini ibraz edeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler; teklif edecekleri kalorifer kömürlerine ait teknik özellikleri gösterir analiz belgelerini ibraz edeceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, Muhasebe Servisi, Kızılçubuk Mah. Eğirdir/ISPARTA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü Müdürlüğü, Muhasebe Servisi, Kızılçubuk Mah. Eğirdir, ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

V.İ.No: 996 (15 Eylül 2017)


tarafından yazılan bu haber, 386 defa okunmuştur.
YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Eğirdir Haber Akın Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer RESMİ İLANLAR Haberleri

Tümü

E-BÜLTEN ABONELİK

Copyright © 2010 Sinan Ofset Kuruluşudur.

Adres : Atatürk Caddesi No: 24 Eğirdir / Isparta [0 542 621 51 71]
Tel :0 246 311 46 75
Faks : 0 246 311 58 58
Bu site 0.047 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]