• 0

22/Kasım/2017, 10:06 - Anasayfa // RESMİ İLANLAR Haberi yazdır

EĞİRDİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

EĞİRDİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünce 2018 yılında kullanılmak üzere akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

EĞİRDİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2018 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ALIMI

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünce 2018 yılında kullanılmak üzere akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/602611

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kızıl Çubuk Mah. EĞİRDİR/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2463132006 - 2463132426

c) Elektronik Posta Adresi

:

ispartaobm38@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2018 yılı itibari ile Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünün, Eğirdir ilçesinde bulunan araçlarında kullanılmak üzere 20.000 Litre Motorin ve 500 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

2018 yılı içerisinde Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünün, Eğirdir İlçesinde bulunan araçlarının ihtiyaçları doğrultusunda yüklenicilere ait akaryakıt istasyonlarından ve/veya yüklenicinin de kayıtlı olduğu bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı tüm akaryakıt istasyonlarından peyder pey yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

2018 yılı içerisinde Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünün, Eğirdir İlçesinde bulunan araçlarının ihtiyaçları doğrultusunda yüklenicilere ait akaryakıt istasyonlarından ve/veya yüklenicinin de kayıtlı olduğu bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı tüm akaryakıt istasyonlarından peyder pey yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası, Kızılçubuk Mah. Eğirdir Isparta

b) Tarihi ve saati

:

04.12.2017 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.

2-Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilen bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini de ibraz etmek zorunludur.

3-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu mal teslim süresinin sonuna kadar taşıt tanıma sistemine kayıtlı olduğunu gösterir sözleşmenin veya belgenin aslı veya noter tastikli suretini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz etmek zorundadır.

4-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olan istekliler, o dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı tüm bayilerin (istasyonların) listesini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz etmek zorundadır.

5-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı olma şartı aranan Eğirdir ilçesindeki bayilerden (Akaryakıt İstasyonlarından) en az bir tanesi İlçe belediye sınırı içerisinde olmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-İstekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu,

2-İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi,

3-İstekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlilik Belgelerinden birini sunması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Kızılçubuk Mah. Eğirdir Isparta adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Kızılçubuk Mah. Eğirdir Isparta adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

V.İ.No: 1292 (22 Kasım 2017)
tarafından yazılan bu haber, 223 defa okunmuştur.
YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Eğirdir Haber Akın Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer RESMİ İLANLAR Haberleri

Tümü
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (bir) Adet taksi yazıhanesi ve otoparkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık

E-BÜLTEN ABONELİK

Copyright © 2010 Sinan Ofset Kuruluşudur.

Adres : Atatürk Caddesi No: 24 Eğirdir / Isparta [0 542 621 51 71]
Tel :0 246 311 46 75
Faks : 0 246 311 58 58
Bu site 0.047 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]