• 0

13/Kasım/2017, 09:55 - Anasayfa // RESMİ İLANLAR Haberi yazdır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EĞRİDİR ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/573096

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstasyon Mah. Eğirdir / ISPARTA 32500 EĞİRDİR/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2463115810 - 2463113295

c) Elektronik Posta Adresi

:

egirdirisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Eğirdir, Aksu, Yalvaç ve Ş.Karaağaç ilçelerindeki birimlerimiz için Teknik Şartnamede ve İdari Şartnamenin Ekinde belirtildiği miktarlardır 147. 000 lt. Motorin ve 4750 lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

2018 yılı içersinde İşletme Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda yüklenicilere ait akaryakıt istasyonlarından ve/veya yüklenicininde kayıtlı bulunduğu bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı Tüm akaryakıt istasyonlarından peyder pey yapılacaktır. Ayrıca idarenin talep etmesi halinde yüklenici tarafından orman yangını çıkan mahalle gönderilecek akaryakıt tankeri ile karşılanacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 31/12/2018 tarihine kadar akaryakıt ihtiyaca göre yıl içersinde peyder pey teslim edilmeye başlanacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu , İstasyon Mahallesi Eğirdir/ ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

07.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu Bayilik Sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz etmek zorundadır.
2-Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilen bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz etmek zorunludur.
3-Bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu, mal teslim süresinin sonuna kadar Taşıt Tanıma Sistemine kayıtlı olduğunu gösterir sözleşmenin veya belgenin, aslı veya noter tastikli suretini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz etmek zorundadır.
4-Bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun Taşıt Tanıma Sistemine kayıtlı olma şartı aranan Eğirdir ve Yalvaç  ilçelerindeki bayilerden ( Akaryakıt istasyonlarından ) en az 1 adeti İlçe Belediye Sınırları içerisinde olmak zorundadır. Aksu ve Şarkikaraağaç İlçelerinde İlçe sınırında olmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya istekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinde adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisine , İstasyon Mah. Eğirdir/ ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

1-İhalesi yapılan akaryakıtların miktarları yangın, yol yapımı ve tamir bakımı, koruma, silvikültür vb. ormancılık faaliyetleri göz önünde bulundurularak tahmini miktar olarak çıkartılmıştır. İhaleye çıkılan miktarın tamamının alımı gibi bir durum söz konusu değildir. 2-Akaryakıt işe başlama tarihinden itibaren, 31.12.2018 tarihine kadar ihtiyaç doğrultusunda Araçlarımıza ve İş Makinelerimize peyder pey teslim edilecektir. 3-İhaleyi alan Yüklenici Taşıt Tanıma Sisteminin takılmasının tüm maliyetleri kendilerine ait olmak üzere, sözleşmenin imzalanmasını takiben 10 gün içerisinde araçlara takmak ve kurmak zorundadır. 4-Pompa İstasyonundan talep karşılığı akaryakıt alan idareye ait araçların, servis görevlilerince her türlü dış yıkama hizmetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapılacak bu iş için idareden ücret talep edilmeyecektir. 5-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu 678 KHK ile değişik 11. maddesinin (g) fıkrasına göre Terör Örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığının araştırılması sonucu ,doğacak olumsuzluklarda idare sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilicek ve teminat irat kaydedilecektir.

V.İ.No: 1256 (13 Kasım 2017)
tarafından yazılan bu haber, 161 defa okunmuştur.
YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Eğirdir Haber Akın Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer RESMİ İLANLAR Haberleri

Tümü
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (bir) Adet taksi yazıhanesi ve otoparkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık

E-BÜLTEN ABONELİK

Copyright © 2010 Sinan Ofset Kuruluşudur.

Adres : Atatürk Caddesi No: 24 Eğirdir / Isparta [0 542 621 51 71]
Tel :0 246 311 46 75
Faks : 0 246 311 58 58
Bu site 0.063 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]